Štatút súťaže – Vyhraj zdrawé raňajky

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Vyhraj zdrawé raňajky

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže

  (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Erik Márton s.r.o.
  Lehnice 97
  930 37 Lehnice
  IČO: 45508950
  DIČ: SK 2023028216
  Zapísaný v registri: OS Trnava, vložka č. 28382/T

 2. Termín konania súťaže

  Súťaž sa uskutoční v období od 8.02.2022 do 22.02.2022.  V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

  Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek, kto splní podmienky súťaže.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora alebo osoby priamo spojené s Organizátorom, vrátane rodinných príslušníkov.

 4. Podmienky účasti v súťaži

  1. Do žrebovania bude automaticky zaradený každý Účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky účasti, špecifikované v dotyčnom súťažnom príspevku zverejnenom na stránke https://www.facebook.com/najtelocom (ďalej „facebook stránka Najtelo.com“).
  2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky účasti boli splnené alebo nie. Predmet výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky účasti.
  3. Do súťaže sa zarátavajú všetci súťažiaci iba raz. Duplicitné prihlásenia Organizátor súťaže nebude zaraďovať do žrebovania.
  4. Celkový počet výhercov súťaže je 3 (slovom traja). Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 23.02.2022 a bude prebiehať pod dohľadom dvoch (2) osôb určených Organizátorom súťaže. Žrebovanie je uskutočnené softwarom (aplikácia generátor náhodných čísel), ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá Výhercu z databázy všetkých Súťažiacich.
 5. Výhra

  Výhrou v súťaži je:

  1. cena – raňajkový balíček produktov Najtelo a Farmilion v hodnote 25 EUR
  2. cena – raňajkový balíček produktov Najtelo a Farmilion v hodnote 25 EUR
  3. cena – raňajkový balíček produktov Najtelo a Farmilion v hodnote 25 EUR

  Vzhľadom na to, že hodnoty nepeňažných výhier nepresahujú výšku 350 EUR, nepodliehajú dani z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov Zbierky zákonov.

 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených. Výherca bude vygenerovaný cez generátor náhodných čísel.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebook stránke Najtelo.com. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

 7. Spôsob odovzdania výhry

  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

 8. Ochrana osobných údajov

  Účasťou v súťaži Súťažiaci berie na vedomie, že Organizátor, ako správca osobných údajov, je oprávnený spracúvať jeho/jej osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko alebo iné údaje oznámené Organizátorovi za účelom účasti v súťaži, t.j. najmä za účelom realizácie súťaže, vyhodnotenia a distribúcie výhier, a to po dobu potrebnú na organizáciu súťaže a možnú kontrolu verejnoprávnymi subjektmi. Spracovanie osobných údajov vykonáva Organizátor ako prevádzkovateľ. Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Bez ich poskytnutia však nie je možné zabezpečiť účasť v súťaži a odovzdanie výhry.

  Ako dotknutá osoba má Súťažiaci podľa zákona nárok na tieto práva, ktoré vyplývajú z právnych predpisov a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Patrí sem právo i) na prístup k osobným údajom, ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov, iii) na vymazanie osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracované nezákonne, iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v) na prenosnosť údajov a vi) právo namietať, po uplynutí ktorého sa spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho ukončí, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Súťažiaceho, najmä ak sú dôvodom na vymáhanie právnych nárokov. Súčasne má Súťažiaci možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad pre ochranu osobných údajov (uoou.sk).

  Spracúvanie osobných údajov Účastníkov súťaže, resp. výhercu, ako dotknutých osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj len ako „GDPR“), a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je Organizátor.

  Na účel uskutočnenia a vyhodnotenia Súťaže spracúva Organizátor osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa. V prípade výhry používa Organizátor kontaktné údaje výhercu na oznámenie výhry. Na účel odovzdania výhry budú Organizátorom spracúvané aj ďalšie identifikačné údaje výhercu. Výherca bude zverejnený na facebook stránke Najtelo.com. Údaje Účastníkov súťaže, spracúvané na účel uskutočnenia Súťaže a jej vyhodnotenia, budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na realizáciu Súťaže a odovzdanie Výhry.

  Osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám, ak je to potrebné v súvislosti so Súťažou. Pôjde najmä o poverených sprostredkovateľov, doručovateľov, kuriérske spoločnosti a v odôvodnených prípadoch orgány verejnej moci.

  V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu, a to e-mailom na adresu: info@najtelo.sk alebo poštou na adresu Erik Márton s.r.o., Lehnice 97, 930 37 Lehnice.

  Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na https://www.najtelo.com/ochrana-osobnych-udajov/

 9. Záverečné ustanovenia

  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

V Bratislave, dňa 8. 2. 2022