Zásady ochrany osobných údajov

Vážený zákazník!

Pred poskytnutím Vašich osobných údajov si prosím pozorne prečítajte naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov a prosíme Vás o vyjadrenie súhlasu  ( zaškrtnutím políčka, resp. vyznačením voľby na internetovej stránke prevádzkovateľa.) so spracovaním Vašich osobných údajov na konci objednávacieho procesu, resp registrácie.

 1. Vzťahy vznikajúce v súvislosti s poskytnutím Vašich osobných údajov, najmä ochrana Vašich práv pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb upravuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).
 1. Prevádzkovateľom na účely zákona je Erik Márton s.r.o. ,so sídlom Lehnice 97, 930 37 Lehnice, IČO: 45508950, zapísaná v OR vedenom okresným súdom Trnava, Odiel: Sro, Vložka č.: 28382/T , DIČ: 2023028216, (ďalej len ako „Prevádzkovateľ”, „Predávajúci”,), prostredníctvom internetového obchodu Najtelo.com, biomania.sk (ďalej len „Obchod“) umiestneného na internetových stránkach najtelo.com  a www.biomania.sk (ďalej len „stránky Obchodu”) ktorí vo svojom mene  spracováva osobné údaje.

Vaše požiadavky alebo otázky ohľadne spracovania osobných údajov môžete adresovať emailom na adresu: mailová adresa info@najtelo.com, alebo poštou na adresu Erik Márton s.r.o. ,Lehnice 97, 930 37 Lehnice (ďalej len „kontaktná adresa“).

 1. Dovoľujeme si Vás informovať, že sprostredkovateľ poverený predávajúcim na spracúvanie osobných údajov môže mať sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, kde sa rovnako uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 1. Účely spracovania osobných údajov a ich právny základ

Účelom spracovania osobných údajov je:

1A – uzatvorenie kúpnej zmluvy príp. inej zmluvy medzi zmluvnými stranami, ktorými účastníkmi sú dotknutá osoba (kupujúci) a prevádzkovateľ (predávajúci) spracúvajúci osobné údaje dotknutej osoby sám alebo sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa,

1.B  – umožnenie plnenia vzájomných záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy,(ďalej len „účely uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných záväzkov”),

1.C – právnym základom spracovania osobných údajov na účely uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných záväzkov je zabezpečenie plnenia zmluvných záväzkov, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo potreba vykonania opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1  písm. b) zákona;

1.D  – príprava a zaslanie individuálnej ponuky tovaru a služieb dotknutej osobe, ktorá čo najviac spĺňa záujem a požiadavky dotknutej osoby (najmä na druh, vlastností, rozsahu ceny, kvality, značky, noviniek, inovácií tovarov alebo služieb) na základe záujmu, dopytov, požiadaviek, objednávok alebo vyhodnocovania preferencií dotknutej osoby na základe histórie plnenia zmluvných záväzkov dotknutej osoby a prevádzkovateľa,(ďalej len „účely prípravy individuálnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služieb” alebo aj „marketingové účely“),

1.E – právnym základom spracovania osobných údajov na účely prípravy individuálnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služieb je preukázateľný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov na tieto účely v zmysle § 13 ods. 1  písm. a) zákona. Tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať;

1.F – uplatnenia nárokov zo zmluvného vzťahu a z ďalších práv alebo právom chránených záujmov predávajúceho, dotknutej osoby prípadne ďalších osôb (tretej strany) najmä v administratívnom, súdnom alebo vykonávacom konaní,(ďalej len „účely ochrany oprávnených záujmov”),

1.G – právnym základom spracovania osobných údajov na tieto účely je ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa (predávajúceho) dotknutej osoby (kupujúceho) alebo tretej strany v zmysle § 13 ods. 1  písm. f) zákona s výnimkou prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Vymedzenie oprávneného záujmu  prevádzkovateľa je určený v bode č. 4. Dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkovateľ (predávajúceho) alebo sprostredkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje dotknutej osoby (kupujúceho) v rozsahu uvedenom v kúpnej alebo inej zmluve aj bez súhlasu dotknutej osoby za účelom ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany a je oprávnený poskytnúť osobné údaje inej fyzickej alebo právnickej osobe avšak iba za účelom a len ak je to nevyhnutné na ochranu práv alebo právom chránených záujmov predávajúceho, uplatňovaných najmä v administratívnom, súdnom alebo vykonávacom konaní.

 1. Rozsah spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje sám alebo sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa, najmä, nie však výlučne, v tomto rozsahu (kategóriách):

 • meno a priezvisko (obchodné meno),
 • bydlisko / miesto podnikania (ulica, súpisné/orientačné číslo, obec, PSČ, štát),
 • adresa dodania (ulica, súpisné/orientačné číslo, obec, PSČ, štát),
 • IČO, DIČ, prípadne IČ DPH,
 • kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová adresa, príp. iný komunikačný kontakt, sociálne siete),
 • história plnenia zmluvných záväzkov,
 • preferencie, záujem, dopyt, objednávky a požiadavky dotknutej osoby najmä na druh, vlastnosti, rozsahu ceny, kvality, značky, noviniek, inovácií ponúkaných tovarov alebo služieb.
 • Vašu lokalitu štát, v niektorých pripadoch polohu

III.                Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Dovoľujeme si Vás informovať, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je potrebné pre uzavretie zmluvy s dotknutou osobou a na plnenie z nej vyplývajúcich záväzkov.

Ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje alebo nesúhlasí so spracovaním osobných údajov na účely prípravy individuálnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služieb, následkom je obmedzená možnosť poskytnutia individuálnej ponuky tovarov a služieb dotknutej osobe, ktorá čo najviac spĺňa jej preferencie, záujem a požiadavky najmä na druh, vlastností, rozsahu ceny, kvality, značky, noviniek, inovácií ponúkaných tovarov alebo služieb. Ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje ani len v rozsahu potrebnom pre identifikáciu zmluvnej strany vrátane adresy pobytu, adresy dodania  tovaru a kontaktných údajov (telefón, email), jeho následkom je nemožnosť uzatvorenia kúpnej alebo inej zmluvy a nemožnosť doručenia objednaného tovaru.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkovateľa ani sprostredkovatelia neprevádzkujú  automatizované individuálne rozhodovania, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v prípadoch, ak dotknutá osoba poskytla súhlas na spracovanie   osobných údajov na účely prípravy individuálnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služieb alebo na marketingové účely, tak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ prevádzkujú profilovanie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby vyhodnocujúce záujem, dopyt, požiadavky, objednávky, dotknutej osoby na základe histórie plnenia zmluvných záväzkov dotknutej osoby a prevádzkovateľa. Účelom profilovania je výlučne výber dotknutých osôb, ktorým sa pripraví a zasiela individuálna ponuka tovarov alebo služieb, ktorá čo najviac spĺňa záujem a požiadavky konkrétnej dotknutej osoby (najmä na druh, vlastností, rozsahu ceny, kvality, značky, noviniek, inovácií tovarov alebo služieb). Profilovanie nemá žiadne právne účinky, ktoré by sa týkali dotknutej osoby alebo by ju obdobne významne ovplyvňovali.

 1. Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ spracovávané osobné údaje dotknutej osoby nezverejňujú ani neprenášajú do tretích krajín. Kategórie príjemcov osobných údajov dotknutej osoby sú:

 • dodávateľ zabezpečujúci doručenie tovaru (kuriér),
 • dodávateľ zabezpečujúci záručný/pozáručný servis,
 • dodávateľ spracovávajúci účtovníctvo prevádzkovateľa a jej audit,
 • dodávateľ poskytujúci právne služby (uzatváranie zmlúv a uplatňovanie nárokov),
 • dotknutá osoba dožadujúca sa svojich práv
 1. Identifikácia príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám iba v prípadoch, keď jej to bude ukladať alebo umožňovať zákon alebo so súhlasom dotknutej osoby. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu spracovateľom či iným príjemcom:

 • dodávateľom externých služieb pre Prevádzkovateľa (najmä programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovania ich obsahu preferenciám používateľov),
 • prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných Prevádzkovateľom, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb Prevádzkovateľa,
 • v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom Prevádzkovateľa a audítorom Prevádzkovateľa, ktorí ich spracovávajú za účelom poskytovania poradenských služieb Prevádzkovateľovi.

 

Osobné údaje používateľa môžu byť poskytnuté nasledujúcim 3. osobám, a to pre účely umožnenia komunikácie medzi vo veci vybavovanie a skvalitnenia služieb Prevádzkovateľa:

Erik Márton s.r.o. ,so sídlom Lehnice 97, 930 37 Lehnice, IČO: 45508950

SAMAES s.r.o., IČO45912564, DIČ2023133057, Mlynárska 1094/18, 925 23 Jelka

Google Ireland, Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Slovenská pošta, a.s., IČO36631124, DIČ2021879959 , IČ DPH SK2021879959, Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Geis SK s.r.o., Trňanská 6 960 01 Zvolen, IČO: 31324428, DIČ2020452687, IČ DPH SK2020452687

Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6 960 01 Zvolen, IČO: 46489592, DIČ2023410301, IČ DPH: SK2023410301

Slovak Parcel Service s.r.o. Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31329217

Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999

Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 18600 Praha 8 – Karlín, Česká republika, C 218977 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ (predávajúceho) spracováva osobné údaje dotknutej osoby (kupujúceho) sám alebo sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa na:

 • účely uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných záväzkov a na účely ochrany oprávnených záujmov až do doby zániku záväzkovoprávneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou alebo inou zmluvou a úplným vysporiadaním práv a povinností zmluvných strán z neho vyplývajúcich,
 • účely prípravy individuálnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služieb počas 10 rokov od udelenia súhlasu, ak nedôjde skôr k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutou osobou. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

VII.                 Zachovanie integrity a dôvernosti osobných údajov

Dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkovateľ a sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov.

VIII.                 Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby je možné uplatňovať písomne adresovanej prevádzkovateľovi emailom emailom na adresu: info@najtelo.com alebo poštou na adresu Erik Márton s.r.o. , Lehnice 97, 930 37 Lehnice

8.1 Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm.  f) zákona na účely ochrany oprávnených záujmov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie a preto ani nebude ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, najmä  na účely prípravy individuálnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služieb. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie a preto ani nebude spracúvať.

Dotknutá osoba má právo namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. 

8.2 Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa:

(i) potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

(ii) prístup k týmto osobným údajom a

(iii) informácie o:

– účele spracúvania osobných údajov,

– kategórii spracúvaných osobných údajov,

– identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

– dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

– práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

– práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,

– zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

– existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

8.3 Právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

8.4 Právo na výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz  ak,

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas podľa na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona (na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona (na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa prechádzajúceho odseku, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

8.5 Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak ide o spracovane osobných údajov dotknutej osoby založené na súhlase so spracúvaním osobných údajov poskytnutom samotnou dotknutou osobou alebo ak je spracúvanie osobných údajov založené na zmluvnom vzťahu, ktorého je dotknutá osoba zmluvnou stranou. Uplatnením práva na získanie a prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo podľa na výmaz osobných údajov.

8.6 Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním ani na zákonnosť spracúvania osobných údajov po uzatvorení zmluvy na účely plnenia zmluvných záväzkov a na účely ochrany oprávnených záujmov až do doby zániku záväzkovoprávneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou alebo inou zmluvou a úplným vysporiadaním práv a povinností zmluvných strán z neho vyplývajúcich. 

8.7 Právo  práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona na Úrade pre ochranu osobných údajov,  Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika.

 1. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Dovoľujeme si Vás informovať, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Dopady  neposkytnutia osobných údajov podrobne uvádzame v čl. III. tohto dokumentu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, ako sme to podrobne uviedli v bode 8.6 čl. VIII. tohto dokumentu.

S používaním stránky a služieb Prevadkovateľa súlasíte a vyjadrujete Váš súhlas so pracovaním osobných údajov na účely prípravy individuálnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služieb za podmienok uvedených v tomto dokumente.

V prípade akýchkoľlvek otázok kontaktujte  prevádzkovateľa i emailom na adresu: info@najtelo.com alebo poštou na adresu Erik Márton s.r.o. , Lehnice 97, 930 37 Lehnice

 1. Práva dotknutých osôb:

Právo na prístup k osobným údajom dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú.

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účel spracovania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.

V prípade spracovania osobných údajov z právneho titulu zmluvy alebo z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak:

 

 1. sú osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom alebo
 2. na základe odvolania súhlasu dotknutej osoby (v prípade spracúvania osobných údajov z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby) alebo
 3. dotknutá osoba namieta proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú oprávnené dôvody Prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov alebo
 4. osobné údaje už nie sú potrebné pre účel pre ktorý boli získané alebo pre ktorý sa inak spracúvali alebo
 5. po uplynutí času uchovania osobných údajov.

Právo na likvidáciu osobných údajov podľa bodu 5 písm. d) sa neuplatňuje ak je spracovanie osobných údajov potrebné pre Prevádzkovateľa na:

 1. uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
 2. uplatnenie práva na informácie,
 3. plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,
 4. uplatnenie právneho nároku
 5. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov a prípadnú aktualizáciu osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú vo všetkých prípadoch, kde právnym titulom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú aj v prípade, ak sú tieto osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo na podanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže dotknutá osoba taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej emailovej adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese info@najtelo.com  alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa, ktorá je: Erik Márton s.r.o., Lehnice 97,93037 , IČO:45508950.

Všetky osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov uvedených v bode 2 týchto Podmienok a len po dobu nutnú pre dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu súhlasu dotknutej sú spracovávané do odvolania súhlasu; Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu niektoré tieto údaje spracovávať, ak má na to iný zákonný dôvod (napr. pre preukázanie správnosti a zákonnosti postupu pri spracúvaní osobných údajov alebo pre možnosť obrany proti právnym nárokom).

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu oprávneného záujmu alebo osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom za účelom priameho marketingu sú spracovávané do podania námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jej osobných údajov

 • Súťaže prebehajúce na sociálnych sieťach:

Niektoré súťaže môžu prebiehať formou zdieľania údajov najmä komentárov, prostredníctvom profilov dotknutých osôb na sociálnych sieťach (napr. reakcia dotknutej osoby na fun page Prevádzkovateľa prostredníctvom jej profilu na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram). V takomto prípade bude Prevádzkovateľ za účelom účasti dotknutej osoby v súťaži a prípadného vyhlásenia/zverejnenia výhercu súťaže (na profilovej stránke Prevádzkovateľa na sociálnej sieti) a jeho kontaktovania za účelom odovzdania výhry (prostredníctvom priamych správ na sociálnej sieti) spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu najmä prihlasovacie meno. Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely je súhlas dotknutej osoby vo forme dobrovoľného zapojenia sa do súťaže. Prevádzkovateľ môže za účelom odovzdania výhry výhercom spracúvať aj ďalšie osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, a bydlisko, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu odovzdania výhry a to na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať na nižšie uvedených
kontaktoch Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude spracúvať tieto osobné údaje po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu súťaže alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby. Po odvolaní súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje na účel, ktorého sa odvolanie súhlasu týka. Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu naďalej spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v obmedzenom rozsahu na právnom základe oprávneného záujmu, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov alebo uplatnenia právnych nárokov alebo na plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (spravidla po dobu 3 rokov od odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov).

Posledná zmena:  15.1.2023

Erik Márton s.r.o.   – Erik Márton – konateľ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.